Introduction

This section of the website is primarily written in English to reach a broader audience of researchers. The overall purpose of this section is to establish a forum in which researchers from all over the world may dialogue about current investigations and findings related to Vietnamese language development and disorders. Researchers in fields such as speech and language development and disorders, psychology, education, and second language learning are welcome to correspond to share relevant publications and presentations. It is our hope that research projects described here may stimulate further research and contribute to our collective understanding of language, how it develops, and what can facilitate this developmental process.

Please send correspondences to Giang Pham at songriver@yahoo.com

Lời Giới Thiệu

Phần này chủ yếu được viết bằng Tiếng Anh để dễ cộng tác với nhiều chuyên gia nghiên cứu hơn. Mục đích của trang này nhằm tạo cơ hội hội họp cho các nhà nghiên cứu quốc tế trao đổi về những công trình nghiên cứu và kết quả hiện nay liên quan đến sự phát triển và rối loạn ngôn ngữ. Xin mời các nhà nghiên cứu từ lĩnh vực âm ngữ trị liệu, tâm lý, giáo dục, và học ngôn ngữ thứ hai chia sẻ các bài khóa học. Chúng tôi mong muốn giới thiệu các công trình nghiên cứu tại trang này để khuyến khích sự cộng tác với nhau và hiểu biết chung về ngôn ngữ, quá trình phát triển ngôn ngữ, và phương pháp giúp đỡ quá trình này.

Xin liên lạc với Phạm Thùy Giang ở địa chỉ songriver@yahoo.com