Chúng tôi rất cảm ơn bà Hồng Bích Thủy đã đóng góp các phim ngắn này để giúp trẻ em học từ vựng tiếng Việt. Các phim ngắn gồm từ vựng theo chủ đề các loại xe, thú vật (2 phim), và đồ vật. Xin quý vị vặn loa của máy vi tính lên để nghe các phim.

Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm thêm tài liệu để giúp trẻ nghe, thấy, và học từ vựng. Nếu quý vị có thể đóng góp thêm tài liệu, xin liên lạc với cô Giang ở địa chỉ songriver@yahoo.com

We would like to thank Mrs. Hong Bich Thuy for contributing short videos to help children learn Vietnamese vocabulary. The videos present vocabulary in themes: vehicles, animals (2 videos), and objects. Please turn up the volume to listen to each video.

We continue to search for more materials to help children hear, see, and learn vocabulary. If you have videos you would like to contribute, please contact Giang at songriver@yahoo.com.