Lời cảm tạ

Chúng tôi xin cảm ơn anh Nguyễn Hoàng Nam đã sáng chế trang web đầu tiên và chị Trần(Phạm) Thị Cẩm Hồng đã sang chế trang web hiện tại. Anh Nam và chị Hồng đã đóng góp biết bao nhiêu thời giờ và công lao để sửa chỉnh trang web để dễ sử dụng cho đọc giả Việt Nam cũng như những người đọc tiếng Anh.

Chúng tôi xin cảm ơn cô Trần Thị Xuân đã đóng góp tài liệu, đặc biệt những câu truyện để luyện tập phát âm. Cô Xuân đã tình nguyện biên dịch rất nhiêu tài liệu và sửa đổi các bài trên trang web. Chúng tôi ghi ơn biết bao thì giờ tình nguyện của cô.

Chúng tôi xin cảm ơn qúy vị đã đóng góp tài liệu, biên dịch tài liệu sang tiếng Việt, và sửa đổi tài liệu, đặc biệt xin cảm ơn chú Tăng Tiến Đức, cô Vũ Kim, seour Nguyễn Ngọc Mai Hương, cô Nguyễn Quang Bích Diệp và cô Hồng Bích Thủy.

Chúng tôi xin thứ lỗi trước nếu có thiếu tên quý vị nào trong những lời cảm tạ. Thời gian sưu tầm tài liệu khá dài và bao gồm bao nhiêu chuyến về Việt Nam, vì vậy nếu chúng tôi chưa kịp ghi tên quý vị trong lời cảm tạ, xin quý vị vui lòng bỏ qua sự thiếu sót của chúng tôi.Nếu quý vị có thêm ý kiến, xin liên lạc với chúng tôi để trang web này trở nên nguyên vẹn chính xác hơn.

Một lần nữa chúng tôi xin cảm tạ mọi việc đóng góp của quý vị trong việc xây xong trang web. Kính, Phạm Thùy Giang và Charlotte Ducote

 

Acknowledgements

We would like to thank Mr. Nguyễn Hoàng Nam for designing the original website and to Mrs. Trần Cẩm Hồng for designed the revised website. Mr. Nam and Ms. Hồng have contributed countless hours and effort to create and adapt the website and make it accessable to a wide audience of Vietnamese and English readers.

We would like to thank Mrs. Tăng Trần Xuân who has contributed materials to the website, particularly her short stories used for auditory bombardment. Mrs. Xuan has voluntarily translated many materials as well as proofread and edited most to all materials on this website.

We would like to thank all who contributed materials and translated materials including Mr. Tăng Tiến Đức, Ms. Vũ Kim, Sister Nguyễn Ngọc Mai Hương, Ms. Nguyễn Quang Bích Diệp and Ms. Hồng Bích Thủy.

The time it took to collect and organize these materials has been very long and has included many trips to Vietnam. We apologize if we did not include your name in the acknowledgements. If you have any suggestions, please contact us in order to improve the accuracy of this website.

Once again, we send our deepest gratitude to all who contributed to this project.

Sincerely,

Phạm Thùy Giang and Charlotte Ducote