Nếu quí vị có câu hỏi hay đóng góp ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi:

If you have suggestions or questions, please contact us:

 

Phạm Thùy Giang, Ph.D. CCC-SLP
Chuyên Gia Âm Ngữ Trị Liệu
gpham@mail.sdsu.edu

Charlotte Ducote, PhD CCC-SLP
Tiến Sĩ Âm Ngữ Trị Liệu
caducote@aol.com